Obowiązek Informacyjny RODO

Drukuj

INFORMUJEMY, ŻE:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest :

FABLUX Fabian Cesarz ul. KS. DR. Bolesława Domańskiego 35  77-400 Złotów

NIP 767-000-81-83 tel.669533144

 

2.Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa

lub realizacja umowy

 

3.Przysługuje Panu/pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

 

4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów

prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania  danych, wypełnienie powyższego celu

nie będzie możliwe.

 

5.Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym

dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

 

6.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

7.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego

ani organizacji międzynarodowej.

 

8.Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następnego po roku, w którym dane osobowe

zostały podane.